Inachtneming van niet-financiële criteria inzake maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid en goed bestuur (ecologisch, sociaal en governance, ESG) in het beheer van het FCP Dorval Convictions naar Frans recht

De beheerdoelstelling bestaat momenteel uit het streven naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index (voor 50% de EONIA Capitalization Index 7 D (Bloomberg-code: OISEONIA) en voor 50% de EUROSTOXX 50 NR (EUR) berekend met herbelegde nettodividenden) (Bloomberg-code: SX5T)) op een beleggingstermijn van minimaal 3 jaar, via een flexibele spreiding tussen de aandelen- en rentemarkten. Het fonds wordt volledig discretionair beheerd.

 

1. DE OPERATIE

Opdat uw beleggingen niet alleen rekening zouden houden met het potentiële financiële rendement, maar ook met het niveau van maatschappelijke verantwoordelijkheid van de emittenten waarin de portefeuille belegt, heeft Dorval Asset Management besloten om de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het FCP Dorval Convictions te wijzigen.

Het FCP zal zijn strategie afstemmen op het beleid voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen (SRI) van de beheermaatschappij Dorval Asset Management bij de selectie van effecten. Bij SRI wordt voor de beleggingsbeslissingen rekening gehouden met enerzijds de financiële analyse en anderzijds niet-financiële ESG-criteria (milieu, maatschappij, goed bestuur), op een systematische en betrokken wijze. Onder die criteria bekleedt een goed bestuur een centrale plaats in de ESG-analyse van het FCP.

De wijzigingen van de beheerdoelstelling en het beleggingsbeleid vereisen geen goedkeuring van de Franse Autorité des Marchés Financiers.

Deze wijzigingen zullen automatisch van kracht worden op 10 maart 2021. U hoeft er niets voor te doen en er worden u geen kosten voor aangerekend.

 

2. DE WIJZIGINGEN DIE DE OPERATIE MET ZICH MEEBRENGT:

Het risicoprofiel: deze wijzigingen hebben geen invloed op het risico- en opbrengstprofiel van het FCP.
• Wijziging van het risico- en opbrengstprofiel: NEE
• Verhoging van het risico- en opbrengstprofiel: NEE

Kosten: de kosten van uw belegging blijven ongewijzigd.
• Wijziging van de kosten: NEE
• Verhoging van de kosten: NEE

De methode voor de selectie van de effecten voor het FCP wordt aangepast om rekening te houden met niet-financiële criteria (ESG) bij de effectenselectie, op een systematische en betrokken wijze. De beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het FCP worden dienovereenkomstig aangepast.

Vanaf 10 maart 2021 zullen bij de opbouw en het beheer van de portefeuille een financiële en een niet-financiële aanpak worden gecombineerd, op basis van:

1. het bepalen van de blootstelling aan de Franse en Europese aandelen,
2. de identificatie van veelbelovende beleggingsthema's,
3. de selectie van effecten binnen deze beleggingsthema's, aangevuld met effecten die worden gehouden om hun eigen belang,
4. de verdeling van deze effecten in de portefeuille op basis van een propriëtaire ratingmethodologie.

De rating van de effecten verloopt op basis van drie analyses, die elk een serie criteria omvatten:

5. een financiële analyse,
6. een niet-financiële analyse,
7. een analyse van het koppel “managers / ondernemingen”.

Iedere analyse wordt minstens eenmaal per jaar herzien en wordt bijgewerkt op basis van nieuwe informatie en/of gebeurtenissen in verband met de ondernemingen in de portefeuille.

Aan de hand van de synthesescore die voortvloeit uit deze drie analyses kunnen de effecten en hun waarde in de portefeuille van het Fonds worden bepaald.

Het prospectus van het Fonds wordt daarnaast bijgewerkt met vermeldingen met betrekking tot Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("SFDR-verordening") Een vergelijkend overzicht van de gewijzigde elementen vindt u in de bijgevoegde tabel.

 

3. ELEMENTEN DIE DE BELEGGERS VOOR OGEN MOETEN HOUDEN:

Wij herinneren u aan volgende punten:

• Het is nuttig en nodig om de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) zorgvuldig te lezen.
• Indien u instemt met de uit deze operatie voortvloeiende wijzigingen hoeft u geen actie te ondernemen.
• Als u niet duidelijk weet wat deze wijzigingen voor u betekenen, raden wij u aan contact op te nemen met uw gebruikelijke adviseur voor meer informatie over deze operatie of om de evolutie van uw beleggingen te bespreken.

De documenten met essentiële beleggersinformatie en het prospectus DORVAL CONVICTIONS zijn kosteloos beschikbaar:

- op de maatschappelijke zetel van DORVAL ASSET MANAGEMENT : 1 rue de Gramont 75002 Paris, Frankrijk

of op het volgende e-mailadres Informations@dorval-am.com.

- bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.

Deze documenten zullen op schriftelijk verzoek aan u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen:

- op het volgende e-mailadres Informations@dorval-am.com.

De netto-inventariswaarde is in de Echo en De Tijd.beschikbaar:

De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

Let us provide you with a customized discovery by giving us some clarification.

Choose your profil